Profil kierowcy

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Jedną ze zmian jest wdrożenie Profilu Kandydata na Kierowcę (w skrócie PKK), które – według rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – jest zestawem danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.

Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w wydziale komunikacji właściwym do zameldowania. Wraz z łożonym wnioskiem należy przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód tożsamości,
  • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej  (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B, T),
  • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy kat. B),
  • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
  • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.